คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา วาระปี 2567 – 2569

นางธิดารัตน์  รอดอนันต์
ประธานกรรมการ
(บจก.สงวนวงษ์อุตสาหกรรม)

นายไพสิทธิ์  ปิติทรงสวัสดิ์
ประธานกรรมการที่ปรึกษา
(บจก.นีสเทิร์นอินดัสทรี)

นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ
ประธานกรรมการที่ปรึกษา
(บจก.ข้าวเอกเจริญ (เอ็กซ์เส็งไรซ์))

นายพิบูลย์  วีระชาติสกุลชัย
กรรมการที่ปรึกษา
(บจก.ปากช่องธีระ – บริการ)

นายจรูญ  จิตต์อำนวยวัฒนา
กรรมการที่ปรึกษา
(บจก.โคราช เอส.เจ บรรจุภัณฑ์)

นางสาวอุบลรัตน์ บุญประสาทสุข
รองประธานกรรมการ
(บจก.ไฟว์สตาร์เน็ทเวอร์ค
)

ดร.วิภาภรณ์  เกียรติอำนวย
รองประธานกรรมการ
(บจก.เจ.เอช.อุตสาหกรรม)

น.ส.เจนจิรา กงทอง
รองประธานกรรมการ
(บจก.มีโชครุ่งเรืองกิจ)

นางวันเพ็ญ  อ่อนวงษ์
รองประธานกรรมการ
(บจก.แป้งไทย)

นายจิตตุรงค์  พงศ์ประยูร
รองประธานกรรมการ
(บมจ.ซี.พี.เอฟ (ประเทศไทย))

นายสง่า รัตนพงษ์วณิช
รองประธานกรรมการ
(หจก.โคราชศรทอง 2000)

นายสมทรง รักษาพล
รองประธานกรรมการ
(บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์)

นายพินิจ  พรชัยพฤกษ
รองประธานกรรมการ
(หจก.ทองคำเฮ้าส์)

น.ส.ธัญญรัศม์  เหลืองวัฒนกุล
รองประธานกรรมการ
(บจก.พี.อี.ไทย 168)

นางสุนทรี  รอดประจง
รองประธานกรรมการ
(บจก.เจ เอส อาร์ เทคโนโลยี)

นายสุรศักดิ์ เยี่ยมสูงเนิน
รองประธานกรรมการ
(บจก. เจริญภัณฑ์เบเกอรี่)

นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม
รองประธานกรรมการ
(บจก.วาวาแพค)

นายศักดิ์ชัย จามรสุริยา
รองประธานกรรมการและนายทะเบียน
(หจก.ซ.อะไหล่อิเลคทริค)

นางวิภารัตน์  แสงสิริพงษ์พันษ์
กรรมการและเหรัญญิก
(บจก.จึงเก๋งเซ้ง)

นายทรงธรรม สุวรรณโชติ
กรรมการและเลขาธิการ
(บจก.เค.ที.เอ็ม.สตีล)

นายธนพล ชำนาญหมอ
กรรมการและรองเลขาธิการ
(บจก.คอมพัฒนา)

นายทวีศักดิ์  สิริประเสริฐศิลป์
รองประธานกรรมการ
(หจก.ไทยณรงค์รุ่งเรืองโชคชัย)

นางณัชนันท์ สรรค์วิวัฒน์
กรรมการ
(บจก.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์ แอนด์เซฟตี้)

นายสุรพล พงศ์ประภากรณ์
กรรมการ
(บจก.เอ็ม.เอ็ม.พี.คอร์ปอเรชั่น)

นายธนิช ศรีจันบาล
กรรมการ
(บจก. วงษ์พาณิชย์โคราช ท็อปซีเคร็ต)

นายชาคริต หวังศุภกิจโกศล
กรรมการ
(บจก.เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม)

นายประชา อุ่นใจชน
กรรมการ
(บจก.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย))

นายเอกภูมิ  ตั้งตระกูล
กรรมการ
(บจก.ฮันซ่าอินเตอร์เทค)

นายปิยะวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์
กรรมการ
(บจก.หมูเจริญ ฟู้ดเซอร์วิส)

นายวชิรวิชญิ์ ทับทิมทอง
กรรมการ
(บจก.โชคสีมา พลาสแพค)

นายธเนศ ครบนพรัตน์
กรรมการ
(บจก.บุญไทย แมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์)

นายพิชัย นิยมไทย
กรรมการ
(บมจ.นวนคร)

นายถิรายุ วิไลลักษณ์
กรรมการ
(บจก.ไอเอส ซอฟต์แวร์)

บทบาทหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรม

◉ เข้าร่วมกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์จังหวัด พร้อมติดตามประเมินผล

◉ เป็นตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมในการนำเสนอข้อมูลและปัญหาต่างๆ ต่อภาครัฐโดยผ่านกระบวนการ กกร.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กรอ.จังหวัด หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

◉ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

◉ สร้าง ส่งเสริม พัฒนากิจกรรมต่างๆ โดยอาศัยความคิดริเริ่มจากสมาชิก และกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

◉ ให้ข้อเสนอแนะแก่ภาคราชการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัด

◉ ปกป้องสิทธิและความยุติธรรม อันพึงมีของสมาชิก และนักอุตสาหกรรมทั่วไป

◉ ร่วมพิจารณากำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สามารถทำตามมาตรฐานที่กำหนดได้

◉ ส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด

◉ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อภาครัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น สื่อมวลชน สมาชิก

◉ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก

◉ ให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆ อาทิ ข่าวสาร ข้อมูล ปรึกษาแนะนำ

Scroll to Top