ความเป็นมา

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2533 ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 สมาชิกจัดตั้ง 40 ราย โดยมี คุณวิชัย เชิดชัย บริษัท อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้นำในการก่อตั้งและได้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาคนแรก ในปีบริหาร  พ.ศ. 2533-2535 และปี 2535 – 2537

วิสัยทัศน์

“ มุ่งยกระดับและเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา
ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล ”

พันธกิจ

  1. สนับสนุนการใช้องค์ความรู้, เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการยกระดับศักยภาพ ในการแข่งขัน ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม
  2. ส่งเสริม และพัฒนาความสามารถของนักอุตสาหกรรม และแรงงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
  3. ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
  4. พัฒนาโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
  5. ร่วมผลักดันสิทธิประโยชน์ และแก้ไขอุปสรรคในการลงทุน เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนจากทั่วโลก ในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา
  6. เพิ่มจำนวนสมาชิก ให้ครบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและนำเสนอสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจ
  7. ทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้เกิดความยั่งยืนในการอยู่ร่วมกัน
  8. พัฒนานักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ และส่งเสริม Start up

Scroll to Top