ยินดีต้อนรับสู่ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา
 

ข่าวสาร / กิจกรรม

LINK ที่เกี่ยวข้อง

Logo_FTI

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

"เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน"
Tel : 1453

bfhjntvxyz79

BOI Korat

"ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
โทรศัพท์ : 0-4438-4200

logo-minisite-1

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

"เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน"
โทรศัพท์ : 0-4429-6121

logo-minisite-1

กระทรวงอุตสาหกรรม

“ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
โทรศัพท์ : 0-2430-6999

SealNakhonRatchasimaNew

จังหวัดนครราชสีมา

"เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน"
โทรศัพท์ : 0-4424-3798

1582880866

สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

“เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ”
โทรศัพท์ : 0-4424-2085

272811485_310954801058855_8692074023472122118_n

สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

"กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
โทรศัพท์ : 0-4424-2215

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

Department Of Industrial Promotion
"เป็นองค์กรพัฒนาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทยให้เติบโตในเศรษฐกิจและสังคมโลกยุคใหม่อย่างมั่นคง"
Tel : 0-4441-9622

สำนักงาน

044-267117-8

E-mail

korat.fti@gmail.com

Scroll to Top